(1)
Media Archives, N. Otholobium Glandulosum. Nat. Media. Arch. 2012.